• Alle
  • Algemeen
  • Bijbel in één jaar
  • Israël
  • Komende gebeurtenissen

Bijbel in één jaar rooster 13 mei – 19 mei

13 mei (dag 133): Psalm 60: 1-6, Johannes 7:45 – 8:11, Richteren 16:1 – 17:13
14 mei (dag 134): Psalm 60: 7-14, Johannes 8: 12-30, Richteren 18:1 – 19:3
15 mei (dag 135): Psalm 61: 1-9, Johannes 8: 31-59, Richteren 20:1 – 21:25
16 mei (dag 136): Spreuken 12: 8-17, Johannes 9: 1-34, Ruth 1:1 – 2:23
17 mei (dag 137): Psalm 62:1-13, Johannes 9:35 -10:21, Ruth 3:1 – 4:22
18 mei (dag 138): Psalm 63: 1-12, Johannes 10: 22 – 42, 1 Samuël 1:1 – 2:26
19 mei (dag 139): Psalm 64: 1-11, Johannes 11: 1-44, 1 Samuël 2:27 – 4:22

Bijbel in één jaar rooster 13 mei – 19 mei Lees verder »

Bijbel in één jaar rooster  6 mei – 12 mei

6 mei (dag 126):         Psalm 57: 1-7, Johannes 4:43 – 5:15, Richteren 4:1 – 5:31
7 mei (dag 127):         Psalm 57: 8-12, Johannes 5:16 – 30, Richteren 6:1 – 7:8a|
8 mei (dag 128):         Spreuken 11:19-28, Johannes 5: 31-47, Richteren 7:8b – 8:35
9 mei (dag 129):         Psalm 58: 1-12, Johannes 6: 1-24, Richteren 9: 1-57
10 mei (dag 130):       Psalm 59: 1-9, Johannes 6: 25-59, Richteren 10:1 – 11:40
11 mei (dag 131):       Psalm 59: 10-18, Johannes 6:60 – 7:13, Richteren 12:1 -13:25
12 mei (dag 132):       Spreuken 11:29 – 12:7, Johannes 7:14-44, Richteren 14:1 – 15:20

Bijbel in één jaar rooster  6 mei – 12 mei Lees verder »

Bijbel in één jaar rooster 29 april – 5 mei

29 april (dag 119): Psalm 53:1-7, Johannes 1:1-28, Jozua 15:1 – 16:10
30 april (dag 120): Spreuken 10:31-11:8, Johannes 1: 29-51, Jozua 17:1-18:28
1 mei (dag 121): Psalm 54: 1-9, Johannes 2:1-25, Jozua 19:1-21:19
2 mei (dag 122): Psalm 55: 1-12, Johannes 3:1-21, Jozua 21:20-22:34
3 mei (dag 123): Psalm 55:13-24, Johannes 3:22-36, Jozua 23:1-24:33
4 mei (dag 124): Spreuken 11:9-18, Johannes 4:1-26, Richteren 1:1-2:5
5 mei (dag 125): Psalm 56:1-14, Johannes 4:27-42, Richteren 2:6-3:31

Bijbel in één jaar rooster 29 april – 5 mei Lees verder »

Scroll naar boven