ANBI Diaconie

ANBI Diaconie

anbipkn
Het college van Diakenen van de Gereformeerde Kerk te ’s-Gravendeel is aangemerkt als een ANBI-instelling. ANBI gegevens zijn:

Algemene Gegevens:
Naam Anbi: Gereformeerde Kerk ’s-Gravendeel
RISN: 813612809

Telefoonnummer: 078-6736169
E-mail: scriba@ontmoetingskerksgravendeel.nl
Adres: Vlasakker 2
Postcode: 3295SH
Plaats ’s-Gravendeel

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 16 leden.
Het college van Diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Doelstelling/Visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestante Kerk kunt u vinden via de link:
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk te ’s-Gravendeel kunt u vinden via de link:
Beleidsplan

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten
De diakenen beheren het geld dat de gemeente bijeen brengt voor diaconale doeleinden en geven dit ook aan  hen die dit nodig hebben. Deels gaat dit door afdracht naar de landelijke kerk, deels door giften die wij zelf doen aan stichtingen en instellingen en deels door stille hulp aan hen die dit nodig hebben. Daarnaast kunnen  zij ook praktische hulp bieden of daarin bemiddelen. Ook het bloemenfonds en het verjaardagsfonds zijn uitingen van het omzien naar elkaar.

Overige activiteiten zijn:
* Organiseren Ouderenmiddag
* Organiseren Kerstpakkettenactie
* Behandelen van hulpvragen

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar.
jaarrekening 2014

2015 begroting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *